Lung Cellular and Molecular Physiology

SARS-CoV proteins decrease levels and activity of human ENaC via activation of distinct PKC isoforms

Hong-Long Ji, Weifeng Song, Zhiqian Gao, Xue-Feng Su, Hong-Guang Nie, Yi Jiang, Ji-Bin Peng, Yu-Xian He, Ying Liao, Yong-Jian Zhou, Albert Tousson, Sadis Matalon