Lung Cellular and Molecular Physiology

Cytoprotective effects of albumin, nitrosated or reduced, in cultured rat pulmonary vascular cells

Hui-Hua Li, Jing Xu, Karla J. Wasserloos, Jin Li, Yulia Y. Tyurina, Valerian E. Kagan, Xiaorong Wang, Alex F. Chen, Zhao-Qian Liu, Detcho Stoyanovsky, Bruce R. Pitt, Li-Ming Zhang